Our Projectsเครนออกแบเฉพาะการใช้งานของลูกค้าในพื้นที่ๆจำกัด โดยเครนสามารถแยกประกอบได้เคลื่อนย้ายได้ และการประกอบเครนในขณะใช้งานและรื้อย้ายผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องขึ้นไปยึดประกอบเครนบนที่สูง